Kwaliteitsstatuut

KWALITEITSSTATUUT GGZ CHRISTOPH

H.G. Gooszenstraat 1, 7415 CL Deventer, tel. 0575-471489

E-mail: info@ggzchristoph, website: www.ggzchristoph.nl

Margreet de Vries-Schot, (kinder- en jeugd) psychiater-psychotherapeut, relatie- en gezinstherapeut.

 

GGZ Christoph is er voor kinderen, jongeren en volwassenen, in principe met een geldige verwijzing.

 

De praktijk hanteert geen wachtlijst, niet voor de intake en ook niet tussen de intake en het begin van de behandeling. In principe kunt u binnen 4 weken terecht (Treeknorm) en de behandeling kan daarna doorgaans direct van start gaan. Als dat niet mogelijk is, zal dit op de website vermeld staan of ik zal u verwijzen naar de zorgbemiddelaar van uw zorgverzekering. Of dit nodig is, zal afhangen van het aantal patiënten dat bij mij in behandeling is en de intensiteit van hun behandeling. Het hangt ook af van het omzetbudget dat uw zorgverzekeraar heeft ingekocht. Als u mij belt of een mail stuurt krijgt u zo snel mogelijk bericht over de stand van zaken. Vergeet dan niet te vermelden bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent.

Als het gaat om de aanmelding van een kind of jongere tot 16 jaar en er is sprake van gezamenlijk gezag, dan is het van belang dat beide ouders akkoord zijn, voordat hun kind wordt aangemeld.

 

Intakefase

De intakefase heeft als doel om de klachten te inventariseren, tot een diagnose te komen en deze te classificeren. Doorgaans zullen er twee afspraken zijn in het kader van diagnostiek binnen de specialistische GGZ, tenzij het (bij uitzondering) gaat om basis GGZ. Dan volstaat een gesprek. In principe zal de huisarts of een andere erkende verwijzer op de verwijsbrief aangeven om wat voor soort hulpverlening het zal gaan. Bij kinderen en jongeren vindt er in het algemeen nog een extra gesprek plaats met de ouders om de ontwikkelingsgeschiedenis en de opvoeding van het kind te bespreken.

Het is wettelijk verplicht dat u of het aangemelde kind/ de jongere zich kan identificeren middels een geldig identificatiebewijs. Daarnaast wordt uw/jouw BSN nummer in het dossier genoteerd. Bij gebruik van medicijnen is het belangrijk bij de apotheek een uitdraai te vragen en die mee te nemen naar het kennismakingsgesprek.

Tijdens het adviesgesprek wordt het voorlopige behandelingsplan besproken, tenminste als we tot een overeenkomst komen. De huisarts en/ of verwijzer ontvangt een afschrift, tenzij u hiertegen bezwaar maakt.

 

Behandelingsovereenkomst

De behandelingsovereenkomst wordt gezamenlijk opgesteld, waarbij alternatieve mogelijkheden zullen worden besproken en met uw voorkeur rekening wordt gehouden. Het in kaart brengen van de verschillende hulpverleners, die bij u of uw gezin betrokken zijn vormt een onderdeel van het behandelingsplan.

In principe voert u zelf de regie, tenzij u dat niet wilt of kunt. Bij een stagnerende behandeling of tegenstrijdige adviezen door verschillende hulpverleners kan een bijeenkomst met u, de betrokken hulpverleners en de huisarts belegd worden. Het doel is dan afspraken te maken over wie wat waar wanneer doet. U krijgt een afschrift van de behandelingsovereenkomst, die we gezamenlijk ondertekenen. Als het gaat om een jongere van 12-16 jaar, dan ondertekenen zowel de jongere als de ouder(s) en onder de 12 jaar alleen de ouder(s).

 

Crisisopvang

GGZ Christoph kan geen 24-uurs bereikbaarheid bieden. Dit heeft als consequentie dat patiënten die bij voorbaat weten dat ze deze vorm van zorg nodig hebben, zich beter kunnen aanmelden bij één van de regionale GGZ-instellingen. Mocht er toch sprake zijn van een crisissituatie tijdens de behandeling, dan dient u contact op te nemen met uw huisarts of dienstdoende huisarts via de huisartsen spoedpost. In overleg met de huisarts kan eventueel de crisisdienst van de regionale GGZ ingeschakeld worden. Tijdens kantoortijden mag u mij ook bellen in plaats van de huisarts tijdens een crisissituatie. Indien dit onvoldoende oplossing biedt dan kan eventueel de crisisdienst ingeschakeld worden via mij en/of via de huisarts. U kunt de behandelovereenkomst die u in uw bezit heeft in dat geval gebruiken als informatieoverdracht.

 

Samenwerking met andere zorgverleners

Indien u reeds in behandeling bent bij een andere hulpverlener of zorgaanbieder, dan is het belangrijk dat u het behandelingsplan van die zorgaanbieder meebrengt naar het kennismakingsgesprek of anders via de post verstuurt of eventueel naar mij toe mailt (bij voorkeur versleuteld, waarbij u persoonsgegevens ook kunt weghalen). De zorgverzekeraar staat namelijk niet toe dat er meerdere Diagnose Behandelcombinaties (DBC’s) gedeclareerd worden voor dezelfde DSM 5 classificatie. Daarnaast is het van belang dat de behandeling door de verschillende hulpverleners effectief op elkaar worden afgestemd. Als u daarmee instemt kan een bijeenkomst met u en alle betrokken hulpverleners georganiseerd worden.

Soms komen we er gezamenlijk op uit, dat het goed is als een andere hulpverlener bij de behandeling wordt betrokken of dat u door mij of de huisarts wordt verwezen. Waarom dit wenselijk is en wat dit eventueel zou betekenen voor onder meer de kosten, zal in dat geval goed doorgesproken worden.

Sinds 1 juli 2013 zijn beroepsbeoefenaren op grond van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht om een meldcode te hanteren met als doel correct te handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Indien hier sprake van is zal dit besproken worden.

Tijdens vakantie wordt zo nodig voor vervanging gezorgd. Eveneens in geval van langdurige ziekte.

 

Kwaliteit

De praktijk probeert voortdurend de kwaliteit van de geboden zorg te verbeteren. Dat kan alleen met uw hulp. U wordt daarom verzocht om regelmatig een vragenlijst in te vullen om de voortgang in kaart te brengen, tenminste aan het begin en het eind van de behandeling. De uitkomst ervan wordt met u besproken. Aan het einde van de behandeling of jaarlijks wordt u verzocht een cliënt tevredenheidsvragenlijst in te vullen.

Bij evaluatie van de behandeling kan de uitkomst zijn, dat de behandeling dient te worden voortgezet. In dat geval zullen we gezamenlijk bekijken of de soort behandeling nog het beste past, evenals de opgestelde doelen of dat deze aangescherpt kunnen worden. Bij een nieuwe behandelovereenkomst zal er in principe weer een bericht uitgaan naar de huisarts. Eveneens bij afronding van de behandeling, waarbij zo mogelijk ook aandacht zal worden besteed aan terugvalpreventie.

De psychiater-psychotherapeut neemt gemiddeld 1x per 2 maanden deel aan intervisie bijeenkomsten met andere psychiaters. Uw behandeling kan daarin anoniem besproken worden.

Iedere psychiater wordt in het kader van de herregistratie als psychiater elke 5 jaar getoetst en dient gemiddeld minimaal 40 uur per jaar te besteden aan na- en bijscholing.

 

Klachtenprocedure

Als u klachten heeft over de behandeling stel ik het zeer op prijs dat u die allereerst met mij bespreekt. Mochten we daar niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Hiervoor doe ik een beroep op de regeling van mijn beroepsvereniging, de NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie). In het klachtenreglement, dat bij in de praktijk ter inzage ligt, leest u precies wat u kan verwachten van de klachtenfunctionaris en de bemiddeling bij klachten. U kunt de klachtenfunctionaris bereiken door het sturen van een e-mail naar klachtenfunctionaris@nvvp.net. Vermeldt u in de mail in ieder geval ook uw telefoonnummer, zodat de klachtenfunctionaris contact met u op kan nemen voor een gesprek. Wordt uw klacht, ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende opgelost, dan kunt u de klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet. Hiervoor ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag. De geschillencommissie schriftelijk of digitaal te benaderen, via onderstaand adres: Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken Postbus 90600 2509 LP Den Haag www.degeschillencommissie.nl (via de Geschillencommissie Zorg wordt u naar de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken geleid).

 

Rechten

U heeft recht op inzage in uw medisch dossier. U kunt hiervan een afschrift vragen. Voor verdere rechten en plichten verwijs ik u naar de WGBO.

 

Privacy

Bij het registreren van patiëntgegevens wordt gebruik gemaakt van VECOZO. Dit is een registratie- en declaratiesysteem waar uw huisarts en apotheker ook gebruik van maken. Indien u niet wilt dat uw gegevens op deze wijze geregistreerd worden dan kunt u dit kenbaar maken. Consequentie hiervan kan zijn dat uw zorgverzekeraar de kosten niet zal vergoeden.

Wat de psychiater uit hoofde van de functie te weten komt valt onder het medisch beroepsgeheim. Er zal daarom geen informatie verstrekt worden aan derden tenzij in overleg met u en na schriftelijke toestemming.

 

Kosten

Sinds 1-1-2014 bestaat de Geestelijke Gezondheidszorg uit de POH GGZ (onder verantwoordelijkheid van de huisarts), de generalistische basis GGZ en de specialistische GGZ. De praktijk valt grotendeels onder de specialistische GGZ en voor een klein deel onder de basis GGZ, die beiden betaald worden uit het basispakket van de zorgverzekering en door de gemeente voor kinderen en jeugd. Voorwaarde voor betaling is dat u naar de GGZ verwezen bent door de huisarts of een andere medisch specialist, of voor de jeugd eventueel door het CJG. Bij de specialistische GGZ gaat het dan om complexe problematiek. Dit laatste betekent dat een lichtere vorm van therapie, zoals e-health en/of een standaard psychologische behandeling, niet werkzaam is gebleken of dat dit door de huisarts in samenspraak als onvoldoende wordt ingeschat.

De verwijzing is geldig vanaf de datum van afgifte. Zorgt u er dus voor dat u pas een afspraak maakt, als u de verwijzing in uw bezit heeft. Zonder juiste verwijzing is de zorg niet verzekerd en dient u de kosten zelf te betalen.

 

Onverzekerde zorg

Sinds 1-1-2013 wordt de behandeling van gezondheidsklachten, die zuiver het gevolg zijn van een moeilijk te verwerken gebeurtenis, arbeidsproblemen, relatieproblemen en gezinsproblemen niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Indien na de kennismaking blijkt dat hiervan sprake is en de klachten niet ondergebracht kunnen worden in een verzekerde DSM 5 classificatie, dan komt de behandeling voor eigen rekening. Voor deze omstandigheid geldt een uurtarief van 135 euro (100 euro per zitting van drie kwartier).

Onderzoek en indicatiestelling vallen altijd onder de basis verzekering van de zorgverzekeringswet. Deze kosten gaan wel ten koste van het wettelijk eigen risico van minimaal 385 euro per jaar.

Zonder geldige verwijzing voor specialistische of de basis GGZ gaat het om onverzekerde zorg. De kosten daarvan komen voor uw eigen rekening.

 

Kosten worden gedeclareerd

Voor zover de praktijk een contract heeft met zorgverzekeraars en met gemeentes voor de jeugd, wordt de rekening direct bij uw zorgverzekeraar of gemeente ingediend. De declaratie gaat ten koste van uw eigen risico, dat de zorgverzekeraar bij u in rekening brengt.

 

Aanmeldingsprocedure

U kunt zichzelf of uw kind/ jongere aanmelden per e-mail bij info@ggzchristoph.nl

Of telefonisch via 0575-471489. Als u de voicemail krijgt, spreek dan uw naam en telefoonnummer in, dan zal ik u zoveel mogelijk diezelfde dag nog terugbellen, tenminste als het een werkdag betreft.

 

Monitoring

De praktijk maakt gebruik van regelmatig in te vullen vragenlijsten, tenminste aan het begin en aan het eind van de behandeling, waardoor het beloop en het resultaat van de behandeling in kaart worden gebracht.

 

No show

Indien u verhinderd bent, dient u tijdig af te zeggen. Bij niet verschijnen op de afspraak of korter dan 24 uur van tevoren afbellen, ben ik genoodzaakt een no show tarief van 50 euro in rekening te brengen. U kunt deze kosten niet verhalen op uw zorgverzekeraar of op de gemeente.