AVG

Algemene voorwaarden

 

GGZ Christoph, H.G. Gooszenstraat 1, 7415 CL Deventer

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer

65088956

 

Artikel 1.

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, alle overeenkomsten en alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen tussen GGZ Christoph en een wederpartij, hierna te noemen “de opdrachtgever”.
 • Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle personen die voor GGZ Christoph  werkzaam zijn en/of door GGZ Christoph zijn ingeschakeld.
 • Bijzondere, van de algemene voorwaarden van GGZ Christoph afwijkende bepalingen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 • De door de opdrachtgever gestelde en/of door deze gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij en voor zover door GGZ Christoph schriftelijk bevestigd.
 • De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid op latere overeenkomsten met GGZ Christoph

 

Artikel 2.

 • Een overeenkomst komt tot stand door een (schriftelijke) bevestiging van GGZ Christoph aan de Opdrachtgever, dan wel op het moment dat GGZ Christoph feitelijk met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.
 • GGZ Christoph kan voor de uitvoering van de overeenkomst gebruikmaken van door haar ingeschakelde derden, welke dan onder eigen verantwoording de werkzaamheden uitvoeren.

 

Artikel 3.

 • Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst gelden slechts, indien zij schriftelijk door GGZ Christoph  zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.

 

Artikel 4.

 • Afspraken in het kader van diagnostiek of behandeling, hierna te noemen “het consult”, kunnen tot 24 uur voor het feitelijke moment waarop het consult dient plaats te vinden, worden geannuleerd. Voor annuleringen binnen 24 uur voor het consult wordt een annuleringstarief van 50 euro in rekening gebracht.
 • De persoon ten aanzien van wie het consult wordt verricht, hierna te noemen “de betrokkene”, dient op tijd aanwezig te zijn. Indien de betrokkene niet binnen 30 minuten na aanvang van het geplande consult verschijnt, is de betrokkene het no-show-tarief verschuldigd. Wanneer door betrokkene voortijdig en op eigen initiatief het onderzoek beëindigd is, ongeacht de uitkomst van het onderzoek, is diegene het volledige tarief verschuldigd.
 • Het tarief voor een consult is vooraf vastgesteld in overleg met de zorgverzekeraar van betrokkene, gemeente van betrokkene of betrokkene zelf.

 

 

Artikel 5.

 

 • Uitsluitend met toestemming van de betrokkene, zal de behandelaar van GGZ Christoph de (huis)arts/verwijzer over de diagnostiek en behandeling informeren.
 • De door GGZ Christoph  opgegeven termijn, waarbinnen de rapportage beschikbaar is, is slechts een indicatie, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

 

Artikel 6.

 • GGZ Christoph   draagt zorg voor een “betrokkenen administratie”.

2       GGZ Christoph bewaart de gegevens en eventuele uitslagen        van de betrokkene in een dossier. Een verzoek om inzage van zijn/haar dossier door de betrokkene, geschiedt door middel van invulling van een door GGZ Christoph verstrekt formulier en betaling van de eventueel verschuldigde administratiekosten.

3      De betrokkene verklaart dat de door hem of haar opgegeven personalia en verzekeringsgegevens juist zijn. GGZ Christoph kan en dient daarbij de betrokkene om legitimatie te vragen.

4      Terzake het dossier, en de betrokkenenadministratie zullen de wettelijke bepalingen terzake privacy-bescherming en geheimhoudingsplicht in acht worden genomen.

 

Artikel 7.

 • De kosten van de consulten en eventueel noodzakelijk aanvullend onderzoek komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 • De opdrachtgever is tevens gehouden de kosten zoals genoemd in artikel 7 lid 1 te voldoen, indien de betrokkene gebruik maakt van zijn blokkeringsrecht ex artikel 7:464 lid 2 jo 466 lid 5 BW.

 

Artikel 8.

 • Consulten worden per consult door GGZ Christoph aan de betrokkene, diens ziektekostenverzekeraar of zijn gemeente gefactureerd. De betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
 • Alle door GGZ Christoph in rekening gebrachte bedragen dienen zonder inhouding, korting of verrekening te worden voldaan.
 • De opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor betaling van de factuur. Voldoening van de factuur van GGZ Christoph door een derde bevrijdt de opdrachtgever van voldoening daarvan.
 • Indien het verschuldigde niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is betaald, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuimtreden een rente verschuldigd van 2% per maand over het opeisbare bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand voor de berekening van de verschuldigde rente aangemerkt wordt.
 • Indien de opdrachtgever jegens GGZ Christoph in verzuim is, is hij verplicht GGZ Christoph de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door de opdrachtgever te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald
gebleven bedrag, met een minimum van € 162,75.

 

Artikel 9.

 • De aansprakelijkheid van GGZ Christoph voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de Overeenkomst is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 • Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering mocht plaatsvinden, of deze geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid van GGZ Christoph beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende opdracht de schade betrekking heeft.
 • GGZ Christoph zal bij het inschakelen van derden steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. GGZ Christoph is echter voor tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
 • Voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden tevens voor het geval dat GGZ Christoph aansprakelijk is voor fouten van de door GGZ Christoph ingeschakelde derden.
 • De opdrachtgever vrijwaart GGZ Christoph – dan wel een door GGZ Christoph ter uitvoering van de opdracht ingeschakelde derde – ter zake iedere aansprakelijkheid ten opzichte van de betrokkene of andere derden met betrekking tot de door GGZ Christoph verrichte diensten.
 • GGZ Christoph  – dan wel een door GGZ Christoph ter uitvoering van de opdracht ingeschakelde derde – is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, een en ander in de ruimste zin des woord.
 • GGZ Christoph - dan wel een door GGZ Christoph  ter uitvoering van de opdracht ingeschakelde derde – kan nimmer aansprakelijk worden geacht in geval van overmacht.
 • In geval de betrokkene naar aanleiding van de uitgevoerde diagnostiek/ behandeling een klacht tegen GGZ Christoph indient – dan wel tegen een door GGZ Christoph ter uitvoering van de opdracht ingeschakelde derde – komen de kosten die dit voor GGZ Christoph met zich meebrengt in eerste instantie direct voor rekening van de opdrachtgever die hiervoor van GGZ Christoph een factuur ontvangt. Eerst wanneer de klacht in laatste instantie gegrond is verklaard, zal GGZ Christoph deze kosten aan de opdrachtgever terugbetalen.
 • Voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van GGZ Christoph en/of van haar leidinggevenden en/of ondergeschikten.

 

Artikel 10.

 • Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze tekort komt in de nakoming van de overeenkomst, zal hij daarvoor reeds in gebreke zijn zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling vereist zal zijn. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, zal GGZ Christoph alsdan ook het recht hebben de overeenkomst op te schorten, dan wel deze geheel of ten dele zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden.
 • Hetgeen in het vorige lid vermeld is, geldt tevens in het geval van faillissement, of surseance van betaling, of onder curatelestelling van de opdrachtgever, of bij stillegging van zijn bedrijf.

 

Artikel 11.

 • Op elke overeenkomst tussen GGZ Christoph en de betrokkene is Nederlands recht van toepassing.
 • In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. GGZ Christoph en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

 

Alle geschillen, gerezen tussen de opdrachtgever en GGZ Christoph  waaronder begrepen geschillen betreffende de uitlegging van deze voorwaarden, zullen in eerste aanleg worden beslecht door de rechtbank te Zutphen.

 

 

Privacy Policy

 

Algemeen

GGZ Christoph respecteert de privacy van al haar cliënten en zal er alles aan doen om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. GGZ Christoph houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Waarom verzamelt GGZ Christoph informatie?

Persoonsgegevens van cliënte worden door GGZ Christoph verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Het uitvoering geven aan en invulling geven van de hulpvraag, behandeling en diagnostiek
 • Communicatie over de (diagnostische) behandeling
 • Administratieve doeleinden

GGZ Christoph kan de volgende persoonsgegevens aan u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • BSN nummer + nummer identiteitsbewijs
 • Naam en gegevens van huisarts en/of andere verwijzers
 • Naam van betrokken hulpverleners
 • Gegevens van naastbetrokkenen
 • Informatie van eventuele voorgaande hulpverlening

Uw persoonsgegevens worden door GGZ Christoph opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna is het nog 20 jaar opgeslagen in het rapportagesysteem van Tromps CRS en rapportagesysteem van GGZ Christoph volgens wettelijke normen waarna het verwijderd wordt.
 • Informatie uit het digitale dossier is door cliënten tijdens de 20 jaar op te vragen.

Advies: het is verstandig dit in te zien in de praktijk

 • GGZ Christoph deelt geen informatie met derden. Wel is er zo nodigcommunicatie en overleg met huisarts/verwijzer. Verder worden gegevens van cliënten niet zonder toestemming verstrekt aan anderen. Wanneer de betrokken cliënt op papier toestemming geeft aan GGZ Christoph om informatie te verstrekken, kunnen derden informatie opvragen.

 

Wanneer GGZ Christoph geen zorg kan leveren vanwege afwezigheid door vakantie, ziekte of anderszins kan eventueel een vervanger gemachtigd worden om ook bovenstaande persoonsgegevens in te kunnen zien om de juiste zorg te kunnen leveren.

 

Verwerking van persoonsgegevens van vervangers/onderaannemers

Persoonsgegevens van eventuele onderaannemers worden door GGZ Christoph verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de (verwerkers)overeenkomst

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Overeenkomst onderaannemerschap en/of (verwerkers)overeenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan GGZ Christoph de volgende persoonsgegevens van de vervanger/onderaannemer vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 • AGB code of ander registratienummer

De persoonsgegevens worden door GGZ Christoph opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in het rapportagesysteem Tromp CRS en/of GGZ Christoph voor de duur van 20 jaar.

 

Cookies

GGZ Christoph gebruikt alleen noodzakelijke technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website worden geoptimaliseerd. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u geeft kan aan derde partijen worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo wordt gebruik gemaakt van een derde partij voor:

 • Rapportagesysteem en declaratiesysteem
 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie
 • De financier ontvangt informatie over de inhoud van de zorg voor zover dat noodzakelijk is voor de vergoeding van de declaratie.

 

Bewaartermijn

GGZ Christoph bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw (persoons)gegevens of een verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar GGZ Christoph. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, dient u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart, Dit ter bescherming van uw privacy. Een reactie op uw verzoek volgt zo snel mogelijk, maar in principe binnen vier weken.

Het is raadzaam om eerst bij uw behandelaar uw gegevens  in te zien en door te nemen, dan kunt u meteen uw eventuele vragen stellen.

 

Klacht indienen

GGZ Christoph wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoongegevens.nl

Het wordt wel op prijs gesteld als u een eventuele klacht eerst met GGZ Christoph bespreekt.

 

Beveiligen persoonsgegevens

GGZ Christoph neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via e-mail: info@ggzchristoph.nl

 

 

Disclaimer

 

GGZ Christoph heeft de informatie die u op deze website vindt met de grootste zorg samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. GGZ Christoph kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Ook voor eventuele fouten en onvolledigheden als gevolg van het niet goed functioneren van de website kan GGZ Christoph niet instaan.

GGZ Christoph verstrekt op deze website alleen informatie over zijn eigen producten en diensten en houdt zich het recht voor om daarin zonder mededeling vooraf wijzigingen in aan te brengen.

De website bevat soms verwijzingen naar andere websites die niet door GGZ Christoph worden onderhouden. Hoewel GGZ Christoph uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, aanvaardt hij/zij geen aansprakelijkheid voor de inhoud en het functioneren daarvan. Dat geldt ook voor de kwaliteit van producten of diensten die op deze sites worden aangeboden.

U kunt er van op aan dat GGZ Christoph alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen. GGZ Christoph kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.