Veelgestelde Vragen

Kwaliteitscriteria

 

Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO)

Als u besluit in behandeling te gaan is er wettelijk sprake van een overeenkomst tussen u en uw behandelaar. De rechten en plichten van deze overeenkomst staan omschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).

 

Belangrijke rechten voor u als cliënt, zijn:

• Het recht op informatie

• Het recht op geheimhouding van uw gegevens

• Het recht op inzage van uw dossier

• Het recht om zelf een hulpverlener te kiezen

• Het recht om een klacht in te dienen

 

Informatieverstrekking:

Van de behandeling wordt een dossier aangelegd. Er vindt altijd terugkoppeling naar de huisarts plaats, tenzij u daar bezwaar tegen maakt.

Informatie aan bijvoorbeeld bedrijfsartsen of verzekeringsgeneeskundigen wordt enkel verstrekt met uitdrukkelijke toestemming en na bespreking met u.

Een psychiater/ psychotherapeut heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Hij of zij mag alleen in noodsituaties zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld in het geval mensen een gevaar voor zichzelf of hun omgeving vormen. Hij of zij heeft geen toestemming van u nodig voor overleg met collega’s (die overigens ook een geheimhoudingsplicht hebben).

De vrijgevestigde psychiater/ psychotherapeut is vanuit de Zorgverzekeringswet verplicht om gegevens te registreren die tot u persoonlijk herleidbaar zijn en moet u volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) over die registratie informeren. Als u die registratie niet wenselijk vindt, is het verstandig hierover eerst met uw behandelaar te overleggen.

Gegevens worden twintig jaar bewaard.

 

Crisis

GGZ Christoph kan geen 24-uurs bereikbaarheid bieden. Dit heeft als consequentie dat patiënten die deze vorm van zorg nodig hebben zich beter kunnen aanmelden bij één van de regionale GGZ-instellingen. Mocht er toch sprake zijn van een crisissituatie tijdens de behandeling, dan dient u contact op te nemen met uw huisarts of dienstdoende huisarts via de huisartsen spoedpost. In overleg met de huisarts kan eventueel de crisisdienst van de GGZ ingeschakeld worden.

 

Wachttijden

Op dit moment is er een tijdelijke aanmeldstop en worden helaas geen nieuwe patiënten aangenomen. Mocht dit te lang duren voor u, dan kunt u aan uw verwijzer vragen om contact op nemen zodat eventuele andere mogelijkheden kunnen worden besproken. 

 

 

 

 

 

ROM (Routine Outcome Measurement of Monitoring)

Zorgverzekeraars zijn wettelijk belast met de bewaking van kwaliteit van zorg. Dit heeft ertoe geleid dat behandelaren verplicht worden gesteld vragenlijsten af te nemen om het effect van behandeling te meten. Ze hopen zo meer inzicht te krijgen in het effect van behandeling, opdat met de uitkomsten verantwoorde keuzes binnen de zorg gemaakt kunnen worden. 

Dit betekent dat u twee maal (per jaar) een vragenlijst ontvangt over psychische klachten en de omstandigheden waarin deze zich voordoen: tenminste aan het begin en aan het eind van een behandeling. Een maal per jaar ontvangt u een vragenlijst die de tevredenheid over de behandeling meet. Privacy is steeds gewaarborgd.

 

Klachtenprocedure

Als u klachten heeft over de behandeling stel ik het zeer op prijs dat u die allereerst met mij bespreekt. Mochten we daar niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Hiervoor doe ik een beroep op de regeling van mijn beroepsvereniging, de NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie). In het klachtenreglement, dat u kunt opvragen bij de praktijk, leest u wat u kan verwachten van de klachtenfunctionaris en de bemiddeling bij klachten. U kunt de klachtenfunctionaris bereiken door het sturen van een e-mail naar klachtenfunctionaris@nvvp.net. Vermeldt u in de mail in ieder geval ook uw telefoonnummer, zodat de klachtenfunctionaris contact met u op kan nemen voor een gesprek. Wordt uw klacht, ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende opgelost, dan kunt u de klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet. Hiervoor ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag. De geschillencommissie schriftelijk of digitaal te benaderen, via onderstaand adres: Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken Postbus 90600 2509 LP Den Haag www.degeschillencommissie.nl (via de Geschillencommissie Zorg wordt u naar de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken geleid).

Een BIG- geregistreerd psychiater/ psychotherapeut valt onder het Tuchtrecht, het is daarom tevens mogelijk een klacht in te dienen bij het Tuchtcollege voor de gezondheidszorg (www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl).

 

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Sinds 1 juli 2013 zijn beroepsbeoefenaren op grond van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht om een meldcode te hanteren met als doel correct te handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Indien hier sprake van is zal dit met u besproken worden.

 

Waarneming bij afwezigheid

Bij afwezigheid zal, indien noodzakelijk/wenselijk, een waarnemer beschikbaar zijn. Indien de praktijk door onvoorziene omstandigheden langer dan 4 weken gesloten is, wordt u tijdig geïnformeerd over waarneming van de behandeling door een andere praktijk/instelling.